องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563


วันที่  15  เมษายน  2563 เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2563  ณ  ที่ประชุม(ชั่วคราว)  วัดวังรีบุญเลิศ  หมู่ที่  7  ตำบลดุสิต  เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)  ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1  ประจำปี  2563  พิจารณาการถ่ายโอนระบบประปา (กาลักน้ำ)  หมู่ที่  7  พิจารณาการขอใช้พื้นที่เกาะลอยน้ำผุดเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำ  พิจารณาการขอใช้พื้นที่ควนช้างตาย (หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง)  เพื่อก่อสร้างโรงกรองน้ำและบ่อพักน้ำระบบประปา  และนำเสนอพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลดุสิตในด้านต่าง ๆ

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09