องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563


"ประชุมผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและพนักงานจ้าง  อบต.ดุสิต  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2563"

วันที่  8  กรกฎาคม  2563  เวลา  09.30  น.  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  อบต.ดุสิต  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2563

ในที่ประชุมฯ นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายก  อบต.ดุสิต  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  และนายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัด  อบต. ได้ติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา  เช่น  การร่วมกันป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ไม่ให้การ์ดตก  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2563  โครงการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน  ตำบลดุสิต  ประจำปี  2563  การบริหารระบบประปาการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ  บริหารจัดการกองทุนคัดแยกขยะตำบลดุสิต การบริหารจัดการกองทุน  สปสช.  การติดตามสถานะการคลัง  การจัดเก็บรายได้  รายได้/เงินอุดหนุนทั่วไปที่สามารถนำมาดำเนินการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้  การบริหารงานพัสดุ  และการปฏิบัติราชการอื่น ๆ  ในแต่ละส่วนราชการ

พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2563  การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมอาชีพฯ  การติดตามช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และการเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  การเตรียมแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น  และรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนราชการ  รวมทั้งเน้นย้ำถึงการดำเนินงานต่าง ๆ  ให้ทุกส่วนราชการทำงานเชิงรุก  โดย  บูรณาการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดุสิตเป็นสำคัญ

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15