องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563


วันที่  7  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

เพื่อพิจารณาญัตติที่ค้างพิจารณาการขอใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อวัตถุประสงค์ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดิน  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  พิจารณาการรับโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์และพิจารณาการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาในพื้นที่  หมู่ที่  3  และหมู่ที่  10  ตำบลดุสิต

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15