องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


พิธีมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปีงประมาณ  พ.ศ.2564  ให้กับ  นางนาฎยา  ผลสด  เจ้าพนักงานพัสดุ  โดยได้รับการพิจารณาเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09