องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่  15  สิงหาคม  2565  เวลา  10.00  น.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ.2565  เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  และพิจารณาอนุมัติงบประมาณใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน  ระบบผลิตน้ำประปา  รางระบายน้ำและท่อลอด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดุสิต  รวมจำนวน  16  โครงการ

2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09
2022-08-29
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-03
2022-07-28