องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566


วันที่  22  พฤศจิกายน  2566  ณ  วัดวังรีบุญเลิศ  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตได้จัดประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2566 โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่  ประชุาคม  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งประชาคมมาจากหลายภาคส่วน  เช่น  ผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาฯ  ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่  กลุ่มอาชีพ  ผู้นำชุมชน  ตัวแทนชุมชน  และประชาชนในพื้นที่  โดยภาคส่วนต่าง ๆมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา  ความต้องการ  เสนอโครงการต่าง ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่  และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครัั้งนี้สำเร็จ  และได้นำแผนฯ  ดังกล่าวไปประกาศใช้และนำโครงการในแผนฯ ไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาใหักับประชาชนในด้านต่าง ๆ ต่อไป

 

2024-04-11
2024-04-09
2023-11-22
2023-07-27
2023-06-13
2023-04-19
2023-01-14
2022-12-27
2022-09-28
2022-09-09