องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]26
42 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 29 ธ.ค. 2564 ]24
43 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ครั้งเเรก ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]35
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]191
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 25 พ.ย. 2564 ]202
46 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 26 ต.ค. 2564 ]289
47 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 -11 [ 22 ต.ค. 2564 ]260
48 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]253
49 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 22 ต.ค. 2564 ]248
50 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 22 ต.ค. 2564 ]192
51 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 8 ต.ค. 2564 ]245
52 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 7 ต.ค. 2564 ]169
53 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 6 ต.ค. 2564 ]201
54 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 6 ต.ค. 2564 ]235
55 ประกาศ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสะพานท่าส้าน-แยกบ้านนายบัญญัติ เอี่ยมสกุล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 [ 30 ก.ค. 2564 ]195
56 ประกาศ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 [ 30 ก.ค. 2564 ]201
57 ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 เม.ย. 2564 ]198
58 ประกาศ เรื่องการริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 [ 22 เม.ย. 2564 ]239
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น [ 15 มี.ค. 2564 ]224
60 ประกาศจ้างออกแบบและรับรองแบบ โครงการวางท่อประปา 2 ข้างทางถนนสาย ทล.41 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 9 มี.ค. 2564 ]235
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13