องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

คณะผู้บริหาร


นายทักษิณ  กามูณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0–7546-6090 ต่อ  11


นายหัสชัย  แสงระวี
นายเอกสิทธิ์  อานนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0–7546-6090 ต่อ  11 โทร. 0–7546-6090 ต่อ  11

นายเฉลิม  บูระพา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0–7546-6090 ต่อ  11

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายธัญพิสิษฐ์ แตงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 087- 266-4651

นางสาวจอมสุรางค์ สัณฐมิตร
นายธัญพิสิษฐ์ แตงแก้ว
นายประสพ  ทรัพย์จิตต์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 083 – 594 - 0861 โทร 087 - 266 - 4651 โทร 084 – 051 - 8591

   

 นางสาวพรทิพย์  ศฤงคาร  

  นักวิชาการศึกษา 
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 

โทร  081- 933 - 8805