องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

สำนักปลัด

 

นายธัญพิสิษฐ์ แตงแก้ว
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นาสาวเพชรรัตน์  กามูณี
นางปิยะมาศ  แสงระวี
นายไพศาล ทองเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน

นายเนติลักษณ์  สุวรรณมณี นางสาวจุรีภรณ์  พรหมคุ้ม นางสาวอุมาภรณ์  บุญยัง
นิติกร นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ


สิบโท  วรวุฒิ  อักษรนำ -ว่าง- นางสาวทิพวัลย์  จินดา
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 นายไพสิทธิ์  ไชยรัตน์ นายนัฎพล  นวลสร้อย นายไพรวัลย์ สวัสดี
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 

  นายถาวร  วิไล
 
 
ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป)