องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพและรายได้
            ประชากรของตำบลดุสิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยาง ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกปาล์ม นอกจากนี้ ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายและทำธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
            รายได้เฉลี่ยของคนในตำบลดุสิตเป็นจำนวนเงิน 35294 บาท/คน/ปี
                        อาชีพหลักของคนในตำบล คือ ทำสวนยางพารา
                        อาชีพรองของคนในตำบล คือ สวนผลไม้ สวนปาล์ม ค้าขาย และรับจ้าง
                        อาชีพเสริมเป็นลักษณะทำกินทำใช้ในครัวเรือน คือ ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์
                        (ข้อมูลจากแผนชุมชนตำบลดุสิต)
 
หน่วยธุรกิจในตำบลดุสิต
            โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
            ปั้มน้ำมัน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
      ตำบลดุสิตมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญได้แก่
            - ถนนลาดยาง จำนวน 9 สาย สภาพใช้ได้ดี
            - ถนนหินคลุก จำนวน 8 สาย สภาพใช้การได้ไม่ตลอดทุกฤดูกาล
            - ถนนลูกรัง จำนวน 28 สาย สภาพใช้การได้ไม่ตลอดทุกฤดูกาล
            - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สาย สภาพที่ใช้ได้
            - ถนนดิน จำนวน 5 สาย
 
สถาบันการศึกษา/ศูนย์พัฒนาความรู้
            - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 โรง
            - อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 โรง
            - อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที 3 จำนวน 2 โรง (ขยายโอกาส)
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
            - โรงเรียนอนุบาล(เอกชน) จำนวน 1 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
            - วัด 3 แห่ง
 
การสาธารณสุข
            - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
            - ศูนย์ ศสมช. 11 แห่ง
            - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
            - อัตราการใช้ส้วมซึมทุกครัวเรือน(10%)
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            - หน่วยบริการประชาชน/ตำรวจชุมชน 1 แห่ง
            - หอกระจายข่าว 11 แห่ง
            - ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน 11 แห่ง
            - ที่ประชุมหมู่บ้าน 11 แห่ง
 
การโทรคมนาคม
            - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต 1 แห่ง(เอกชน)
            - โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง(ตู้โทรศัพท์สาธารณะ)
            - โทรศัพท์บ้าน
 
แหล่งน้ำ
            - มีลำคลองไหลผ่าน 9 สาย
            - ลำห้วย 11 สาย
            - หนอง/บึง/สระ 22 แห่ง
            - แหล่งน้ำกินน้ำกินน้ำใช้
                        ประปาหมู่บ้าน 18 แห่ง
                        บ่อบาดาลสาธารณะ 18 แห่ง
                        บ่อบาดาลส่วนตัว 1 แห่ง
                        บ่อน้ำตื้นส่วนตัว 1,093 บ่อ
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
            1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
                        ป่าปลายรา มีพื้นที่ประมาณ 37681 ไร่
                        ป่าทุ่งหนองควาย มีพื้นที่ประมาณ 15500 ไร่
                        ป่าคลองซ่อน มีพื้นที่ประมาณ 4375 ไร่
            2. เขตอนุรักษ์เกาะลอยน้ำผุด