องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวพรทิพย์ ศฤงคาร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรทิพย์ ศฤงคาร นางอุบลรัตน์ ศรีวัฒน์
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนุสรา นุภักดิ์
นางสาวพิมพรรณ์  ศฤงคาร
ครูผู้ดูแลเด็ก(ครู คศ.1)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก) 
พนักงานจ้างทั่วไป


 นางสาวสารีย์  นามะหึงษ์
 นางสาวเกษรา  เมืองไทย
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป
   
 นางสาวจิตรา  แก้วพิพัฒน์  
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างทั่วไป