องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

กองช่าง


นายประสพ  ทรัพย์จิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประสพ ทรัพย์จิตต์
จ.ส.อ.ครรชิต เถาว์ชู
จ.ส.อ.สายัณห์  เจริญสุข
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานการประปา
 
 
นายสำราญ ชัยภักดี นายประสิทธิ์  ไชยณรงค์ นายกิตติชัย  ปุรัษกาญจน์
 พนักงานผลิตน้ำประปา
   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(พนักงานจ้างทั่วไป) 
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(พนักงานจ้างทั่วไป) 
   
  นายสมพงษ์  สมวงศ์ 
 
  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(พนักงานจ้างทั่วไป)