องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

กองช่าง


นายประสพ  ทรัพย์จิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประสพ ทรัพย์จิตต์
-ว่าง-
จ.ส.อ.สายัณห์  เจริญสุข
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานการประปา
 
 
-ว่าง-
นายประสิทธิ์  ไชยณรงค์ นายกิตติชัย  ปุรัษกาญจน์
 พนักงานผลิตน้ำประปา
   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(พนักงานจ้างทั่วไป) 
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(พนักงานจ้างทั่วไป) 
   
  นายสมพงษ์  สมวงศ์ 
 
  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(พนักงานจ้างทั่วไป)